Załącznik do Zarządzenia nr 3/2018

REGULAMIN STREFY SQUASH & FITNESS
Jelenia Góra, sierpień 2018 roku

 1. Strefa Squash & Fitness (zwana dalej „Strefą”) jest dostępna w godzinach funkcjonowania Term Cieplickich.

 2. Korzystanie ze Strefy jest możliwe po zapoznaniu się z Regulaminem Ogólnym Term Cieplickich, jego akceptacją i zgodą na respektowanie jego zapisów.

 3. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu oraz instrukcji. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 4. Osoby korzystające ze Strefy oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowanych form aktywności fizycznej, ich stan zdrowia jest im znany, lub przed przystąpieniem do ćwiczeń skonsultowały się z lekarzem.

 5. Osoby korzystające ze Strefy zobowiązane są do podejmowania ćwiczeń i aktywności odpowiednich dla ich poziomu sprawności, zdrowia i stopnia wytrenowania.

 6. Podstawą do korzystania ze Strefy jest zakup biletu wstępu lub odpowiedniego Karnetu. Wejście do Strefy Treningu Funkcjonalnego, na zajęcia Fitness oraz na kort do Squasha możliwe jest po opłacaniu odpowiedniego biletu i aktywacji transpondera.

 7. Aktywowany transponder umożliwia jednorazowe wejście, w zależności od zakupionego biletu wstępu na: zajęcia Fitness, strefę treningu funkcjonalnego lub użytkowanie kortu do Squasha.

 8. Płatności następują wg obowiązującego cennika.

 9. Za wyrobienie duplikatu karnetu pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł.

 10. Przekazywanie karnetów osobom trzecim jest niedozwolone.

 11. Prawo wstępu:

  1. do Strefy treningu funkcjonalnego, na zajęcia Fitness i na kort do Squasha mają wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia,

  2. do Strefy treningu funkcjonalnego, na zajęcia Fitness i na kort do Squasha osoby niepełnoletnie mają prawo wstępu wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego, po wypełnieniu stosownego oświadczenia.

 12. Na prośbę obsługi, klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz wiek.

 13. Rezerwacja:

  1. w Strefie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja na wszystkie zajęcia Fitness oraz na kort do Squasha,

  2. rezerwacji zajęć Fitness i kortu do Squasha można dokonać:

   1. za pośrednictwem aplikacji mobilnej GYMup!,

   2. przez stronę internetową www.termycieplickie.pl,

   3. osobiście w godzinach funkcjonowania obiektu,

   4. telefonicznie w godzinach 12:00 – 16:00.

  1. Rezerwacje telefoniczne w pozostałych godzinach niż określa pkt. 13. b.iv. lub drogą mailową nie są możliwe.

  2. odwołanie rezerwacji jest możliwe nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zajęć,

  3. w przypadku nieodwołania obecności traci się możliwość zapisania się na zajęcia na okres 7 dni,

  4. jedna osoba może telefonicznie lub osobiście zapisać jednorazowo maksymalnie dwie osoby na zajęcia Fitness,

  5. przez aplikację mobilną GYMup! i stronę internetową www.termycieplickie.pl można zapisać tylko siebie,

  6. zapisy na zajęcia Fitness mogą być dokonane najwcześniej z 7 dniowym wyprzedzeniem,

  7. rezerwacja kortu do Squasha odbywa się na pełne godziny zegarowe,

  8. Rezerwacji kortu do Squasha można dokonać maksymalnie na 30 dni do przodu.

 1. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach Fitness jest ograniczona. Liczba ta jest uzależniona od specyfikacji zajęć i ilości sprzętu wykorzystywanego na zajęciach.

 2. Wejście na Strefę możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym (zmienionym) obuwiu sportowym.

 3. Na korcie do Squasha obowiązuje dodatkowo miękkie obuwie sportowe z jasną, niepozostawiającą śladów podeszwą.

 4. W pomieszczeniach Strefy mogą przebywać tylko osoby ćwiczące, instruktorzy oraz obsługa.

 5. Podczas ćwiczeń na przyrządach powierzchnię do siedzenia lub leżenia należy zabezpieczać ręcznikiem, lub po użyciu sprzętu należy wytrzeć je środkiem dezynfekującym i papierowym ręcznikiem.

 6. Osoby korzystające ze Strefy mają bezwzględny obowiązek zgłaszać obsłudze każde zdarzenie niebezpieczne, zagrożenie, a szczególnie wszelkie naruszenia Regulaminu oraz kontuzje
  i urazy, tak własne, jak i innych osób przebywających w Strefie.

 7. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze Strefy.

 8. Osoby korzystające ze Strefy odpowiadają za szkody, zniszczenia i uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia Strefy, które powstały w wyniku ich niewłaściwego użytkowania.

  1. zniszczenie rakiety do Squasha wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za jej naprawę lub wymianę w kwocie 100,00 zł,

  2. zgubienie piłki do Squasha wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 10,00 zł,

  3. opłata za zniszczenie innego sprzętu lub wyposażenia jest wyceniana indywidualnie.

 9. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

 10. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko.

 11. Obsługa Strefy ma prawo odmówić wstępu lub usunąć ze Strefy osoby:

  1. korzystające ze sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, niebezpieczny dla ćwiczącego lub innych osób lub mogących prowadzić do uszkodzenia wyposażenia Strefy,

  2. bez odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia,

  3. realizujące trening personalny lub prowadzące jakąkolwiek działalność o charakterze komercyjnym, bez wcześniejszego podpisania umowy ze Spółką Termy Cieplickie,

  4. zakłócające w jakikolwiek sposób pobyt innych osób,

  5. łamiące niniejszy Regulamin.

 12. Osoby korzystające ze Strefy mają obowiązek pozostawić rzeczy codziennego użytku, z których nie korzystają podczas zajęć w szafce, upewniając się czy szafka została prawidłowo zamknięta. Klient ma prawo pozostawiać w szafce odzież wierzchnią oraz inne podobne przedmioty codziennego użytku, których konieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfiki usług świadczonych przez Spółkę.

 13. Spółka nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty.

 14. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń Stref oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

 15. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun lub rodzic.

 16. Wszelkie uwagi i wnioski związane z funkcjonowaniem Strefy można kierować drogą mailową na adres fitness@termycieplickie.pl.

 17. Spółka Termy Cieplickie zastrzega sobie prawo do zmiany oferty świadczonych usług (zmiana godzin zajęć, zmiana prowadzących, zmiana formy i ilości zajęć, odwołanie zajęć). Zmiana oferty nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

 18. Spółka Termy Cieplickie zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności Strefy lub jej części, a informacje na ten temat będą publikowane na stronie www.termycieplickie.pl.

 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2018 roku.